Lög félagsins

1. grein

Félagið heitir Sportkafarafélag Íslands og er varnarþing þess í Reykjavík.

2. grein 

Tilgangur félagsins er:

 1. Að vinna að framgangi sportköfunar og standa vörð um íþróttina með því að stuðla að ábyrgri afstöðu til hennar meðal félagsmanna og annarra.
 2. Vinna að og fylgjast með nauðsynlegum endurbótum á lögum og reglugerðum er viðkoma sportköfun.
 3. Stuðla að auknum skilningi á málefnum félagsins útávið.
 4. Ná sem viðtækustu samstarfi við önnur félög og einstaklinga er varðar sportköfun.
 5. Efna til félagsstarfsemi s.s, funda, mannfagnaða og útgáfustarfsemi.
 6. Vera fulltrúi sportkafara gagnvart hinu opinbera.
 7. Gefa félagsmönnum gott fordæmi um umgegni og verndun lands og sjávar.
 8. Að halda skrá yfir löggilda köfunarleiðbeinendur.
 9. Að halda skrá yfir köfunarstaði.

3. grein 

Allir geta orðið aðilar félagsins. Umsækjendur yngri en 18 ára skulu leggja fram skriflegt samþykki foreldra eða forráðamanna. Þeim einum sem hefur alþjóðleg köfunarréttindi sem samþykkt eru af félaginu, leyfist að kafa í nafni félagsins.

4. grein 

Styrktarfélagar geta bæði verið einstaklingar og fyrirtæki. Ef árlegt fjárframlag styrktarfélaga er upphæð jafnhá eða hærri en árgjald, felur það í sér réttindi til setu á félagsfundum með tillögurétt en án atkvæðisréttar.

5. grein 

Stjórn er heimilt að leggja fram á aðalfundi tillögu að heiðursfélögum sem unnið hafa markverð störf í þágu sportköfunar á Íslandi. Til kjörs heiðursfélaga þarf samþykki 2/3 hluta mættra atvæðisbærra manna á aðalfundi. Kjör heiðursfélaga skal kynna eigi síðar en 5 dögum fyrir aðalfund í fréttamiðli félagsins.

AÐALFUNDUR

6. grein 

Haldinn skal aðalfundur í febrúar ár hvert. Skal þar taka fyrir venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins. Stjórn boðar til aðalfundar með minnst 15 daga fyrirvara með tölvupósti og í fréttamiðil félagsins. Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum félagsins og er því aðeins löglegur sé löglega til hans boðað.

7. grein 

Rétt til setu og kjörgengis á aðalfundi hafa, mættir fullgildir skuldlausir félagar sem greitt hafa félagsgjöld þess árs sem aðalfundur fer fram á, heiðursfélagar og styrktarfélagar samkv. 5 gr. Stjórn getur einnig boðið ef sérstök ástæða þykir öðrum aðilum á fundinn. Kosningarétt hafa einungis mættir skuldlausir félagar.

8. grein 

Formaður setur fundinn og kosinn er fundarstjóri. Fundarstjóri gerir tillögu um fundarritara og sker úr um öll atriði varðandi meðferð mála og atkvæðagreiðsla nema sérstök ástæða sé að vísa því til fundarins.

9. grein 

Á aðalfundi skulu tekin fyrir eftirfarandi mál:

 1. Inntaka nýrra félaga
 2. Lesin fundargerð síðasta aðalfundar.
 3. Stjórn og nefndir gefa skýrslu um starfsemi liðins árs.
 4. Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga síðasta árs.
 5. Lagabreytingar samkvæmt 11. grein laga félagsins.
 6. Kosning stjórnar, varamanna, endurskoðanda og öryggisnefndar.
 7. Kosning annarra nefnda.
 8. Tillögur um ársgjald í félagssjóð.
 9. Önnur mál.

Kosningar skulu vera skriflegar, nema fundurinn samþykki annað. Allar tillögur skulu vera skriflegar. Stjórnarskipti skulu fara fram strax að loknum aðalfundi.

10. grein 

Lagabreytingar má aðeins leggja fram til samþykktar á aðalfundi. Ná þær aðeins fram að ganga að 2/3 hlutar mættra fullgildra félaga séu þeim samþykkir. Séu þær felldar og bornar upp samhljóða eða efnisbreytingalaus á næsta aðalfuni ná þær aðeins samþykki með 3/4 hluta atkvæða mættra fullgildra félaga. Tillögur til lagabreytinga skal hafa borist stjórn a.m.k. 7 dögum fyrir aðalfund og þær kynntar félagsmönnum eigi síðar en 5 dögum fyrir aðalfund, í fréttamiðli félagsins.

STJÓRN OG NEFNDIR

11. grein 

Stjórn kveður til aukaaðalfundar þegar þess er þörf eða 1/5 hluti fullgildra félaga hið minnsta óski þess, enda geri þeir áður grein fyrir fundarefninu. Til aukaaðalfundar skal boða skriflega með minnst tveggja vikna fyrirvara í tölvupósti og fréttamiðli félagsins.

12. grein 

Stjórn félagsins skipa fimm, formaður og fjórir meðstjórnendur og eru þeir kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Sérstaklega skal kjósa til formanns og tveggja varamanna. Á fyrsta stjórnarfundi, af afstöðnum aðalfundi, skal formaður skipa meðstjórnendur í stöðu varaformanns, gjaldkera og ritara. Stjórn skal velja óháðann skoðunarmann af bókhaldi félgsins fyrir komandi ár. Forfallist aðalmenn í stjórn eða hætta störfum skal kalla til varamann sem tekur sæti í fullskipaðri stjórn. Framboð til formanns og stjórnar skulu hafa borist stjórn a.m.k. 7 dögum fyrir aðalfund og þau kynnt félagsmönnum eigi síðar en 5 dögum fyrir aðalfund, í fréttamiðli félagsins. Ársreikningur skal kynntur samhliða framboðslista.

13. grein 

Formaður kveður til stjórnarfundar ef þörf krefur eða tveir stjórnarmeðlimir óska þess enda hafi þeir áður gert grein fyrir fundarefni. Tryggja skal að stjórn geti komið saman með stuttum fyrirvara. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundi, þó er ályktun því aðeins lögleg að þrír stjórnarmenn hið fæsta samþykki hana. Falli atkvæði jafnt ræður atkvæði formanns. Stjórn hefur á hendi sér allar framkvæmdir milli aðalfunda, hefur eftirlit með nefndum og kemur fram fyrir hönd samtakanna. Formaður ásamt tveimur meðstjórnendum þarf til að skuldbinda félagið með undirskriftum sínum.

14. grein 

Á aðalfundi skal kjósa í pressunefnd og húsnefnd. Hver nefnd skal skipa sér einn fulltrúa sem er tengiliður við stjórn. Fjármál nefnda skulu vera á hendi gjaldkera félagsins. Verksvið nefnda vísast til nafns þeirra og skulu þær starfa eftir settum reglun, bestu getu og hafa hagsmuni félagsins, félagsmanna og sportköfunar að leiðarljósi.

15. grein 

S.K.F.Í. ber ekki ábyrgð á slysum, meiðslum, skemmdum eða nokkru öðru tjóni sem af hlotist getur vegna æfinga, ferða eða sportköfunar á vegum félagsins.

16. grein 

Félagsfundi skal halda að jafnaði ársfjórðungslega eða ef a.m.k. 10% atkvæðisbærra félaga krefjist þess með bréfi til stjórnarinnar og skal fundarboðun þá fara fram eigi síðar en einni viku eftir að krafan barst til stjórnarinnar. Félagsfundi skal boða með nægum fyrirvara með auglýsingu í fréttamiðli félagsins,

FJÁRMÁL

17. grein 

Reiknisár félagsins er almanaksárið. Einn óháður skoðunarmaður skal valinn af stjórn ár hvert og tilkynntur til félgsmanna eftir fyrsta stjórnarfund nýrrar stjórnar. Ársreikningur skal fenginn í hendur skoðunarmanni að minnsta kosti viku fyrir aðalfund.

18. grein 

Rekstur félagsins skal fjármagnaður með félagsgjöldum, styrkjum og þ.h. Fjármuni félagsins skal einungis nota í þágu þess. Tekjur renna í sjóð félagsins og skal honum varið í framkvæmdir og rekstur að öðru leyti eftir settum reglum á hverjum tíma. Fjórðungur af nettóhagnaði félagsins ár hver skal renna í varasjóð. Sjóðurinn skal þó aldrei vera stærri en 10% af heildareignum félagsins. Varasjóði þessum má einungis ráðstafa ef upp koma neyðartilfelli, að mati stjórnar. Engin meðlimur félagsins hefur tilkall til hluta af sjóðum þó hann hverfi úr félaginu eða því sé slitið.

19. grein 

Félagsgjöld eru frá 1. janúar til 31. desember. Gjalddagi félagsgjalda skal vera 1. febrúar ár hvert eða eigi síðar en einum mánuði frá inngöngudegi félaga. Hafi greiðslur eigi borist innan tilgreinds tíma telst viðkomandi ekki fullgildur félagi.

SKYLDUR STJÓRNAR

20. grein 

Í byrjun hvers starfsárs skipar stjórn umsjónarmann köfunarferða og sér til þess að köfunarstjórum sé úthlutað á allar ferðir. Gefa skal út köfunardagskrá eigin síðar en tveim mánuðum eftir að nýtt starfsár hefst. Umsjónarmaður raðar köfunarstjórum á ferðir og tryggir að þeir stjórni öllum ferðum sem farnar eru í nafni félagsins. Félagið skal standa fyrir kynningu á hlutverki og skyldum köfunarstjóra ásamt notkun öryggisbúnaðar. Að öðru leiti eftir settum reglum á hverjum tíma.

21. grein 

Pressunefnd skal hafa yfirumsjón með loftpressum félagsins, notkun og viðhaldi. Nefndin skal vera vel að sér um meðferð og viðhald pressanna. Pressustjórum ber að fylgjast með því að lofthylki sem hlaðin eru hafi löglega þrýstiprófun. Einungis tilgreindum pressustjórum er heimil notkun á loftpressum félagsins. Pressunefnd ber skylda til þess að tryggja hreinleika loftsins samkvæmt gildandi lögum og reglum.

DEILDIR

22. grein 

Deildir Sportkafarafélags Íslands er hægt að stofna með samþykki stjórnar og skulu starfa eftir 2. grein laga Sportkafarafélags Íslands. Stofnun deildarinnar skal lögð fyrir næsta aðalfund til formlegrar staðfestingar. Þeir einir geta tekið þátt í starfsemi deilda sem teljast fullgildir meðlimir í Sportkafarafélagi Íslands og skulufylgja í öllu lögum og reglum félagsins. Deild skal hið minnsta skipuð deildarstjóra ásamt gjaldkera og er heimilt að innheimta sérstök deildargjöld til að standa straum af kostnaði við rekstur deildarinnar. Deildir skulu skila skýrslu um starfsemi ársins ásamt reikningum til stjórnar félags við lok starfsárs sem miða skal við almanaksár.

ÚRSÖGN OG BROTTVIKNING

23. grein 

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og send félagsstjórn. Úrsögn fær gildi einum mánuði eftir að hún barst stjórninni. Félagsgjöld eru ekki endurgreidd þó að við úrsögn sé ekki liðið yfirstandandi gjaldár.

24. grein 

Brjóti félagi lög eða reglur félagsins, sýni agaleysi, vítavert eða ítrekað kæruleysi við sportköfun er stjórninni heimilt að setja hann í bann um tiltekinn tíma. Stjórn getur vikið félaga úr félaginu en ákvörðun þeirra er heimilt að áfrýja til næsta aðalfundar.

FÉLAGSSLIT

25. grein 

Félaginu verður aðeins slitið á aðalfundi sem sérstaklega hefur verið boðaður í því skyni og verður að minnsta kosti helmingur atkvæðisbærra manna að vera mættir og 3/4 hluti hinna mættu fundarmanna samþykkir slitum þess. Verði félagsslit ákveðin skal Íþróttasambandi Íslands falin umsjón eigna félagsins þar til annað félag í svipuðum tilgangi yrði stofnað og ganga eignirnar þá til hins nýja félags.

26. grein 

Lög þessi öðlast gildi 21. nóvember 1998 með síðari breytingum 29. nóvember 2003, 6. nóvember 2004, 9. febrúar 2008, 20. febrúar 2010, og 18. febrúar 2012, 22. febrúar 2014